Our DPOs

Asad Sarfraz Khan PSP
Jul 2015 - To Date
 
Gohar Mushtaq Bhutta
Dec 2013 - Jul 2015
Dr. Inam Waheed Khan PSP
Jun 2013 - Dec 2013
   
Inam-ur-Rahman Malik PSP
Apr 2013 - Jun 2013
Agha Muhammad Yousaf PSP
Feb 2010 - Apr 2013
   
 
Syed Khurram Ali PSP
Apr 2009 - Feb 2010